ÙÏÂ˯-‰Ó˜ÂÌ Ï‡˘ÈÌ ˘‡Â‰·ÈÌ ÓÁ˘·ÈÌ ‰ÁÏ Ó 8/1997
Ó·ˆÚÈÌ ˘¯ˆÈÌ Î¯‚Ú ·‡˙¯ ÂÁ˘Â· Ï˘ÈÌ Ï· ÂÏˆÏ:
  • Buy AORUS Z370 Gaming MB and get Far Cry 5...
  • ˜ Ӈ¯Ê ‡˘ ÚÌ ÁÏÂÔ + ÒÙ˜ ‡˘ ˜·Ï ¯ˆÂÚ˙ Ï„ÈÌ ÏÙÈ ·Áȯ˙ÎÌ - Ú„ ‚Ó¯ ‰ÓχÈ
  • ÁÂψ˙ ÙÏÂ˯ HyperX ÚÌ ÎÏ ÓÚ¯Î˙ ÓÁ˘· Ï‚ÈÈÓÈ‚. È˘ ·ÎÏ ‰ÓÈ„Â˙. Òٯ Ï ‡ÈÊ ˙¯ˆÂ.
Inno3D   Inno3D   Inno3D   Inno3D  
I

Inno3D
Inno3D


NVIDIA PCIe
N105T-1SDV-M5CM
GeForce GTX1050Ti 4GB GDDR5 Compact...
-
1031/1052

C107T3-1SDN-P5DN
GeForce GTX1070Ti X3...
-
3024/3086

N107T-1SDN-P5DN
GeForce GTX1070Ti X2...
-
2749/2805

C108T3C-1SDN-Q6MNX
iChill GeForce GTX1080Ti X3...
-
4497/4589

N105T-1DDV-M5CM
Inno3D GeForce GTX1050 Ti X2...
-
1061/1083

N1060-1SDN-N5GNX
GeForce GTX1060 6GB GDDR5 Gaming OC - 150W TDP...
-
1958/1998

N1050-1DDV-E5CM
GeForce GTX1050 X2 - 2GB...
-
722/737

N106F-5SDN-N5GS
INNO3D GeForce GTX1060 TWIN X2 6GB...
-
1901/1940

N1060-6DDN-N5GM
Inno3D GeForce GTX 1060 6GB Compact...
-
1863/1901

N730-6SDV-M3CX
GeForce GT730 128-bit 4GB DDR3...
-
390/398

N730-1SDV-E3BX
GeForce GT730 2GB DDR3 LP - Passive...
-
289/295

N710-1SDV-E3BX
GeForce GT710 2GB DDR3 LP - Passive...
-
211/215

N1070-1SDV-P5DN
GeForce GTX1070 TWIN X2...
-
2684/2739

N210-3SDV-D3BX
GeForce 210 1GB DDR3 LP - Passive...
-
158/161

N1060-2DDN-L5GN
GeForce GTX 1060 3GB Compact - DVI, 3xDP, HDMI...
-
1283/1309

N75T-1DDV-E5CW
NVIDIA GeForce GTX750Ti 2G DDR5 Green...
-
565/577

:

?

. . " ". .

?

. . . ( )

?

. !!!

?

. . 20000 . .

? ? ?

, 100 . . / "" .

?

() . 15 45 . , . . . .

?

...

?

...

. .

All names mentions that are not products of plonter are trademarks of the relevant mentioned companies

Plonter @ D-Link Partner Program  Plonter @ ASUS Partner Program  Plonter @ MyWD Partner Program  Plonter @ HP Partner Program  Plonter @ Zebra Reseller Program  Plonter @ Zebra Reseller Program  Plonter @ Intel Partner Program  Plonter @ CISCO Partner Program