ÙÏÂ˯-‰Ó˜ÂÌ Ï‡˘ÈÌ ˘‡Â‰·ÈÌ ÓÁ˘·ÈÌ ‰ÁÏ Ó 8/1997
Ó·ˆÚÈÌ ˘¯ˆÈÌ Î¯‚Ú ·‡˙¯ ÂÁ˘Â· Ï˘ÈÌ Ï· ÂÏˆÏ:
  • Buy AORUS Z370 Gaming MB and get Far Cry 5...
  • ˜ Ӈ¯Ê ‡˘ ÚÌ ÁÏÂÔ + ÒÙ˜ ‡˘ ˜·Ï ¯ˆÂÚ˙ Ï„ÈÌ ÏÙÈ ·Áȯ˙ÎÌ - Ú„ ‚Ó¯ ‰ÓχÈ
  • ÁÂψ˙ ÙÏÂ˯ HyperX ÚÌ ÎÏ ÓÚ¯Î˙ ÓÁ˘· Ï‚ÈÈÓÈ‚. È˘ ·ÎÏ ‰ÓÈ„Â˙. Òٯ Ï ‡ÈÊ ˙¯ˆÂ.
SSD:
SSD Selector
32-99GB, 100-199GB, 200-299GB, 300-799GB, 800-1TB, More than 1TB :SSD - SATA
32-99GB, 100-199GB, 200-299GB, 300-799GB 800-1TB, 1TB-2TB, :SSD - M.2
100-200GB, 200-300GB, 300-800GB, 800-1TB, 1TB-2TB, :SSD - M.2 PCIe NVMe
32-99GB, 100-199GB, 200-299GB, 300-799GB, 800-1TB :SSD - mSATA
Apple Store | | : | NUC...
1448/1478
/. . 3

SSD 2
1551/1583
/. . 3

Thunderbolt
17094/17443
/. . 3

HP Windows Mixed Reality Headset
1816/1853
/. . 3

4 MSI.
5504/5616
/. . 3

141/144
/. . 3

MSI .
87/89
/. . 3

1839/1877
/. . 3

. .
453/462
/. . 3

567/579
/. . 3

FPS HyperX
188/192
/. . 3

?
97/99
/. . 3

.
145/148
/. . 3

Mini-ITX
461/470
/. . 3

SSD 120GB. .
216/220
/. . 3

I3,I5 i7
653/666
/. . 3

NFC NFC
28/29
/. . 3

6-IN-1
17/17
/. . 3

Plonter.info:
PlonterTV:
:
:

:

?

. . " ". .

?

. . . ( )

?

. !!!

?

. . 20000 . .

? ? ?

, 100 . . / "" .

?

() . 15 45 . , . . . .

?

...

?

...